Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat) 

PROGRAMA MUNICIPAL 2019-2023

 

 

DECLARACIÓ POLÍTICA

 

 

Estem sotmesos a circumstàncies excepcionals d’involució democràtica i social creixent des del 2006 -quan el PP presentà al Congreso quatre milions de signatures contra l’Estatut de Catalunya i quan al 2008 arribà la crisi immobiliària a l’estat -i com a resultat del Referèndum, de l’aturada de país i de la declaració d’Independència dels dies 1, 3 i 27 d’octubre del 2017 respectivament. És en aquest context que la vessant política nacional, internacional i institucional tindrà gran rellevància durant el mandat municipal. Fem una denúncia clara i sense ambigüitats d’aquest escenari d’injustícia i d’autoritarisme estatal fora de control, i presentem l’opció d’adherir-s’hi per a continuar persistint en la mobilització popular com el més sòlid garant de les llibertats. La Candidatura de “Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat)” complirà amb tots els requisits de País i per a la República Catalana Independent; per tant, optem per mantenir tots els acords que el consistori ha adquirit al respecte i, si cal, per a la seva ampliació. Així és que elevem al punt zero del nostre Programa Municipal, que Santa Coloma de Cervelló es proclama republicana i per la independència de Catalunya.

DECLARACIÓ OPERATIVA

 

 

La Candidatura neix com a conseqüència del procés Primariescatalunya.cat al poble -que dins els terminis establerts no aconseguí el nombre suficient de candidats/es- i que ens ha permès, altrament, trobar una nova via per mantenir tant els mateixos pressupòsits cívics de candidats i electors, com els compromisos de participació oberta i transversal que li són propis.

Els valors democràtics, els drets humans i el compromís republicà són les nostres referències per fer vila i poble: incorporar a nivell veïnal i local les diversitats i transformacions que caracteritzen la nostra societat actual. El govern municipal ha d’estimular i facilitar el propòsit general de defensar la llibertat i d’acompanyar-nos fraternalment en uns canvis i activitats que sempre han de significar millores socials, aprofundiment de la igualtat, respecte i reconeixement per a la felicitat i el desenvolupament personal, i creixement de la dignitat i patrimoni comuns. Per tant, cal enfortir les nombroses entitats cíviques existents i promoure la creació de les que siguin necessàries per donar resposta als reptes col·lectius: la sostenibilitat ambiental, l’activitat econòmica i la dinàmica familiar.

Pel que fa al programa de gestió, fem una aposta clara per millorar tots i cadascun dels aspectes socials i tècnics que proposem i, malgrat les limitacions que se’ns imposen des de la legislació espanyola, declarem el ferm compromís per complir-lo i el concretem tot seguit:

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

 

 

1. Atenció social i Família.
2. Educació i Formació.
3. Esports, Oci, Joventut, Gent gran.
4. Comerç, Indústria i Treball.
5. Sostenibilitat ambiental i Urbanisme. Eficiència energètica i consumestratègic (km 0)
6. Veïnatge: El teixit associatiu i cultural com a eina de cohesió social i per unpoble més inclusiu i acollidor. Participació en les decisions del Consistori.
7. Mobilitat i accessos.
8. Seguretat i convivència.

1. ATENCIÓ SOCIAL I FAMÍLIA

1.1. Malauradament, al nostre poble també tenim, tot i que amb una incidència petita, veïns/es que necessiten de l’ajut social per poder viure amb els mínims estàndards socials.

1.2. Reconeixent aquest fet, l’Ajuntament proposarà la creació d’un fons social per cobrir necessitats bàsiques de famílies que ho necessitin i establirà el protocol per accedir-hi.

1.3. L’Ajunt ament tindrà especial cura amb la gent gran i proposarà accions d’estímul i manteniment físic i mental.

1.4. El Consistori tindrà cura i potenciarà els mitjans humans i materials necessaris per tal que la informació de les propostes i acords municipals siguin els més extensius i adequats possibles.

1.5. S’establiran punts d’informació ciutadana i recollida de queixes, a banda del procediment reglamentat de les instàncies.

1.6. Continuarem donant tot el suport possible als centres d’atenció a la gent gran.

 

2. EDUCACIÓ I FORMACIÓ

2.1. L’educació serà un dels eixos destacats a potenciar durant el mandat. A tal efecte, esmerçarem esforços per aconseguir uns centres on educació i futur siguin els objectius a treballar entre el Departament d’Ensenyament, famílies, mestres, alumnes i sindicats, procurant que les accions siguin el màxim de coordinades entre els centres escolars i l’Ajuntament, i amb el màxim de participació. Ha de ser una cosa de tots. Per assolir aquest objectiu fomentarem una plataforma d’àmbit municipal que vetlli per una bona qualitat de l’ensenyament públic.

2.2. La Llar d’infants tindrà un tractament especial: farem un estudi sobre les necessitats d’ampliació, modernització, i els seus costos, vetllant per l’accés universal i la conciliació familiar.

2.3. Des de l’Ajuntament defensarem el model d’escola catalana com a garantia d’èxit i de cohesió social, i impulsarem la creació d’una escola d’oficis que faciliti la transició cap al món del treball d’aquells alumnes amb dificultats en l’aprenentatge convencional, amb la finalitat que s’acabin incorporant als cicles formatius de grau mitjà o superior.

2.4. Potenciarem l’ús d’entitats com La Klau i Can Carletes, destinats d’una banda a aconseguir major cohesió social entre el jovent del poble i, de l’altra, a oferir suport en l’estudi a un preu assequible a famílies que ho necessitin.

2.5. Promourem un conveni amb l’institut per incentivar el voluntariat dels/de les estudiants a l’objecte de generar espais de trobada intergeneracional, incrementant així la implicació del jovent en benefici de la comunitat (gent gran, famílies amb necessitats específiques, epais de lleure,…)

 

3. ESPORTS, OCI, JOVENTUT, GENT GRAN

3.1. Revisarem l’ús que es fa de les instal·lacions esportives actuals, quines són les necessitats a atendre, i proposarem la modificació o ampliació adient.

3.2. Proposarem dinamitzar el segment d’esports de base en totes les seves manifestacions, si és possible, i elaborar una oferta on totes les edats s’hi puguin trobar.

3.3. Proposar i facilitar al jovent del poble la seva integració a l’esport, les activitats de lleure,etc., cercant els mecanismes perquè puguin fer sentir la seva veu serà cabdal per al Consistori, i s’implementaran totes les mesures que calguin al seu efecte.

3.4. La gent gran, encara que hagi complert el seu recorregut professional, ha de ser puntal de transmissió cultural. El reconeixement i l’adequació de recursos per a la seva participació social, així com potenciar-ne l’estabilitat física i mental, seran aspectes pels quals es vetllarà des de l’Ajuntament.

 

4. COMERÇ, INDÚSTRIA I TREBALL

4.1. Tenint clar que l’Ajuntament no és una empresa privada, on no cal per tant repartir beneficis, proclamem que l’objectiu econòmic tindrà com a finalitat el dèficit zero, l’eficiència social en l’assignació de recursos i una gestió administrativa eficient per fer-ho realitat.

4.2. Impulsarem la sobirania fiscal del consistori: pagament d’ impostos, taxes i altres tributs, directament a l’Agència Tributària Catalana.

4.3. Fomentarem i facilitarem el desenvolupament comercial i industrial i l’emprenedoria local, amb una especial atenció a les associacions de comerciants i propietaris industrials. Aquestes accions permetran la creació de nous llocs de treball qualificats.

 

5. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I URBANISME. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ICONSUM ESTRATÈGIC (KM 0)

5.1. L’Ajuntament, si és el cas amb les Corporacions veïnes i les institucions comarcals i metropolitanes, impulsarà estudis de viabilitat per millorar l’eficiència energètica tant dels edificis i instal·lacions públiques com privades. Ens proposem estar entre les viles capdavanteres en aquest àmbit.

5.2. L’Ajuntament continuarà amb l’adequació de l’enllumenat públic per estalviar i per evitar la contaminació lumínica, amb la voluntat de completar-la en aquest mandat. Al respecte s’estudiaran acords amb empreses subministradores a canvi de publicitat.

5.3. Respecte del subministrament i control de la xarxa d’aigua, el Consistori proposarà un estudi integral en el marc de la sostenibilitat, per saber si cal modificar la situació administrativa actual. Inclourem un estudi de les aigües freàtiques, per a la seva conservació i possible utilització.

5.4. L’Ajuntament informarà d’aquelles empreses que ofereixin serveis i productes de proximitat que tinguin repercussió econòmica a favor dels veïns i les veïnes del poble. Impulsarem, d’acord amb el comerç local, un pla específic de reducció de residus plàstics.

5.5. Pel que fa a l’àrea d’Urbanisme, el compromís bàsic de l’Ajuntament serà el de generar una proposta que s’adeqüi a les necessitats d’habitatge social, reformes d’edificis, espais industrials i agrícoles, amb l’objectiu de conformar un poble acollidor i cohesionat on tothom se’n senti partícip, i on la recaptació d’impostos no sigui la prioritat.

5.6. Cap pla urbanístic o territorial tindrà el vistiplau de l’Ajuntament, si abans no hem aconseguit el recolzament majoritari dels veïns i veïnes.

5.7. Farem gestions per permetre la recuperació de la Torre Salvana i el seu entorn, la millora dels espais i edificis modernistes i, d’acord amb els veïns i veïnes de la Colònia Güell, constituir un pol modernista lligat al llegat de la figura històrica d’Antoni Gaudí que tenim a Barcelona i al Baix Llobregat. Tot plegat per aconseguir el manteniment i la millora del nostre patrimoni en benefici de tota la població.

5.8. Plantejarem i recollirem diferents propostes del veïnat, encaminades a l’articulació d’un espai de lleure que contingui zones d’aigua, jocs i serveis diversos.

 

6. VEÏNATGE: EL TEIXIT ASSOCIATIU I CULTURAL COM A EINA DE COHESIÓSOCIAL I PER UN POBLE MÉS INCLUSIU I ACOLLIDOR. PARTICIPACIÓ EN LESDECISIONS DEL CONSISTORI.

6.1. El govern municipal vetllarà per fer del teixit associatiu, com a element estructural i de principis, el pilar de la cohesió i de la participació cultural i esportiva.

6.2. Potenciarem el fons d’ajut directe al teixit associatiu, amb l’objectiu de millorar-lo i garantir que les entitats puguin desenvolupar llurs projectes. Tanmateix, treballarem en la recerca d’ajuts provinents d’altres institucions públiques.

6.3. Les festes del poble comptaran amb el suport logístic i econòmic de l’Ajuntament, que es coordinarà amb les entitats organitzadores amb l’objectiu de fer-les encara més atractives i participatives.

6.4. Es promouran diverses possibilitats de participació ciutadana creant, a tal efecte, els mecanismes d’interacció directes consultius per les vies presencials i informàtiques disponibles.

6.5. Els regidors i regidores tindran l’obligació programàtica de consultar al veïnat implicat pel que fa als eixos bàsics del municipi, pressupostos, plans urbanístics, eficiència energètica, i qualsevol aspecte que pressuposi decisions i aprovacions extraordinàries.

6.6. Es potenciarà una taula d’entitats amb especial cura de la participació juvenil, per respondre adequadament a les necessitats i inquietuds d’aquest sector de la nostra població.

 

7. MOBILITAT I ACCESSOS

7.1. Proposem un canvi estructural i més ajustat a la realitat, donada la complexitat urbana del poble. Proposarem a la Corporació Metropolitana, desprès de l’estudi corresponent, la renovació integral de la mobilitat urbana pública. Una de les propostes serà fer que la xarxa de transports del poble sigui més efectiva i rendible en termes d’ocupació i costos.

7.2. Potenciarem l’ús dels FGC, millorant els accessos i l’aparcament, així com el transport públic fins a les estacions.

7.3. Proposarem actualitzar i transformar el camí que va de l’Escola Pla de les Vinyes a l’estació de Santa Coloma en un passeig adequat, així com la urbanització de l’aparcament en aquest espai.

7.4. Estudiarem, durant el mandat, la possibilitat de que la sortida de Can Via i Cesalpina pugui ser directa cap a la carretera Comarcal, per tal de descongestionar el centre del poble.

7.5. Estudiarem les possibilitats físiques i econòmiques per millorar l’aparcament al centre, necessari per potenciar el comerç local.

 

8. SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

8.1. Li correspon al servei de la policia local garantir la seguretat integral del poble les 24 h. A tal efecte, ens comprometem a fer un estudi per determinar si amb els recursos humans actuals es cobreixen totes i cadascuna de les seves funcions i prendre, si escau, les decisions necessàries i adequades sobre la plantilla i els seus mitjans.

8.2. L’Ajuntament farà la campanya adient per tal que la població tingui coneixement de les disposicions municipals relacionades amb el civisme i la seguretat.

8.3. L’Ajuntament col·laborarà activament amb altres institucions en tot allò relacionat amb la formació preventiva en termes de seguretat, per tal de traslladar dita formació als veïns i veïnes.

 

Santa Coloma de Cervelló

15 d’Abril del 2019

CONTACTE

Envia'ns les teves propostes

Estarem encantats de rebre les teves opinions, propostes, idees…

 

Enviar