22 DE MAIG DE 1640
Tarragona. Dimecres, 22 de maig de 2019

Tal dia com avui de l’any 1640, fa 379 anys, en el context de les setmanes immediatament precedents a l’esclat de la Revolució dels Segadors (1640), un grup de tres mil homes que procedia de la vila de Sant Andreu del Palomar entrava a la ciutat de Barcelona, assaltava la masmorra hispànica (emplaçada a les torres de la muralla de la ciutat) i alliberava Francesc de Tamarit (diputat del Braç Militar), Francesc Joan Vergós (enllaç entre el Consell de Cent barceloní i el Braç Militar) i Lleonard Serra, comerciant de la ciutat. Tamarit havia estat empresonat quan es va negar a col·laborar amb les autoritats hispàniques en el reclutament d’una lleva forçosa que havia de combatre al front rossellonès de la guerra que enfrontava les monarquies hispànica i francesa (1635-1659). I Vergòs i Serra havien estat empresonats acusats de formar part d’una conspiració que negociava el pas de Catalunya a l’òrbita política francesa.

El Dietari de la Generalitat consigna: “Dimars, a XXII. En aquest die, tocades deu horas ans de migdie, tres mil hòmens o cerca de defora de la present ciutat, són entrats en ella armats de escopetas, arcabussos, pedrenyals y altres armes y, si bé al portal Nou, per hont són entrats, se’ls ha procurat impedir la entrada, no·y hagut remey, y se són anats dret a la presó y cridant «Visca lo rey, muyra lo mal govern y visca la Iglésia», aportant devant un Christo, que deyen era lur caporal, ab ànimo deliberat, segons deyen, per a tràurer de las presons lo deputat militar y los presos de la ciutat y, estant esta gent devant la presó, lo virrey ha envian a don Phelip Sorribes, escarseller major, perquè tragués de dits càrcers, com de fet ha tret y dado libertat, al dit deputat militar, Francesch de Tamarit y als presos de la ciutat Francesch Joan de Vergós, donzell i Lleonart Serra, mercader”. Quinze dies després (7 de juny) es produïen els fets del Corpus de Sang.