L’excepcionalitat de la situació sanitària ha provocat que molts ciutadans es plantegin votar per correu.

Com puc votar per correu en les eleccións catalanes del 14-F? Si tu també et fas aquesta pregunta, aquí t’informem de les novetats incloses en el procés després de la crisi de la Covid. El primer que has de saber és que la tramitació del vot per correu consta de tres fases: sol·licitud, recepció de la documentació i formalització del vot.

Sol·licitud del vot

Des de la convocatòria de les eleccions i fins al 5 de febrer (en l’horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a través del web correos.es, i com a màxim a les 14.00 h) les persones que desitgin votar per correu ha d’enviar la sol·licitud de vot a l’Oficina del Cens Electoral.

La sol·licitud de vot per correu es pot fer:

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es
 • Presencialment, entregant personalment l’elector l’imprès a qualsevol oficina de Correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:
 • El document nacional d’identitat (DNI)
 • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
 • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)
 • En tots tres casos, han de ser documents originals, no s’accepten fotocòpies.

En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot de manera presencial, s’ha habilitat l’opció de demanar cita prèvia des de l’App i web de Correos.es.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l’escriptura notarial o consular són gratuïts).

Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa.

Recepció de la documentació per votar per correu:

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s’ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 7 de febrer. A aquest termini cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat en la sol·licitud.

El sobre conté la següent documentació:

 • El certificat d’inscripció en el cens.
 • Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.
 • El sobre de votació.
 • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.
 • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir
 • L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat. Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, serà suficient mostrar el document, sense que sigui necessari signar la rebuda de la documentació.

En cas que l’elector no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l’oficina de Correus corresponent.

Enviament del vot:

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s’introdueix en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral.

Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, en el moment que rebi la documentació electoral, l’elector pot entregar a l’empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L’empleat de Correus lliurarà a l’elector un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D’aquesta manera s’evita haver d’anar més tard a una oficina de Correus.

Tanmateix, si l’elector ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d’una oficina de Correus i no més tard del 12 de febrer.

No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.

L’elector entrega el vot a Correus (ja sigui a l’oficina o al carter) i Correus lliura el vot a la mesa electoral corresponent el dia de les eleccions. Cadascuna de les trameses es realitza a través d’enviaments certificats i urgents sense cap cost per part de l’elector.

(Nota: Informació publicada al diari de Girona el 26/01/2021)

 • Us deixem la web de correus per poder gestionar les sol·licituds i el vot.

https://www.correos.com/ca/voto-per-correu-14f/#

 • Si voleu visitar la nostra página Web.

https://www.juntspersantacoloma.cat/

Santa Coloma de Cervelló per la República(JuntsXcat)

a 27 de gener del 2021