El nostre Grup entén -i assumeix com un fet de bona gestió- que el nostre Ajuntament eviti qualsevol operació que suposi endeutar-nos. Malgrat tot, també entenem que la situació extraordinària que estem vivint a causa de la pandèmia originada pel covid_19 pot requerir esforços complementaris, encara que pogués suposar algun endeutament, sempre que fos controlat i assumible.

Abans d’entrar al moll de l’os dels pressupostos pel 2021 i la bona nova que ens permet utilitzar una part dels romanents, volem deixar clar tot l’enrenou que suscita el Tribut de l’ AMB i que ens afecta des del 2019.

El 6 de novembre l’Alcaldessa Anna Martínez, amb una carta pública i signada repartida amb l’ ”Actualitat” de novembre als veïns i veïnes, explicava els beneficis i com s’havia fet el càlcul des de l’AMB per implementar l’import del Tribut Metropolità. Estàvem convençuts que la base amb la qual s’havia fet el càlcul era un error de l’AMB. Doncs no; i després de consultar l’AMB, se’ns ha explicat que el primer càlcul es va fer amb les dades que va presentat l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i que el segon, el del 2020, s’ha fet amb la nova informació que també ha presentat l’Ajuntament. I que per tant els dos càlculs estan ben fets.

Ens ha sorprès que a la carta s’admeti primer que els criteris pel 2019 no eren correctes i que les d’ara sí. L’estalvi pel 2020 serà d’un 36,6 % de mitjana més baix que al 2019.

La sorpresa ha vingut quan hem comprovat que la diferència entre el 2019 i el 2020 en cap cas té tractament de devolució. És aquí on veiem clarament que l’Ajuntament traspassa tota la responsabilitat a l’AMB dient a la carta: “i per tot això l’Ajuntament ha demanat a l’AMB que reconegui l’error i l’existència d’ingressos indeguts de l’exercici 2019 i es procedeixi a la compensació pertinent”.

El nostre Grup municipal va preguntar, en primer lloc al primer tinent d’Alcalde -en absència de la Alcaldessa- i després a la mateixa Alcaldessa, com s’havia de fer la reclamació. Sorprenentment se’ns va dir que s’havia de fer a títol personal. L’AMB considera, com ja hem explicat, que no ha comès cap error, donat que els càlculs sempre es van fer amb les dades que l’Ajuntament va presentar.

Davant d’un conflicte que afecta als interessos dels veïns i veïnes, el nostre Grup es reserva la capacitat jurídica i administrativa per esbrinar qui n’és el responsable final i, si en fos l’Ajuntament, aquest haurà d’assumir la compensació escaient.

Entrem a les propostes pel pressupost municipal 2021

  1. Proposem, per l’exercici 2021, que tots els càrrecs públics i Grups Municipals no tinguin cap increment salarial ni les compensacions per assistència als Plens, Junta de portaveus i Comissions.
  2. Proposem que tots els treballadors municipals, funcionaris de carrera eventuals i laborals, i qualsevol altra retribució extraordinària, tinguin els increments exclusius dels PGE i la Generalitat.
  3. La resta de capítols tindran el seu tractament en la mesura que coneguem les previsions que fa i proposa l’Equip de Govern.
  4. Al respecte, proposem que totes les activitats culturals i esportives, malgrat tinguin la seva assignació econòmica, ajustin aquesta despesa a les directrius del PROCICAT i la Generalitat i, en cas de no poder-ne fer la despesa, que les quanties es proposin derivar a altres efectes.
  5. Respecte a les entitats socials, proposem mantenir les mateixes quanties de subvenció del 2020 i, si per indicacions del PROCICAT no es pugessin realitzar les activitats previstes, fer com al 2020, mantenir la subvenció.
  6. Per fer-nos dignes de la dita, “fer de la cultura la nostra senyera”, proposem que qualsevol contractació cultural que no pugui fer la seva actuació per culpa de la pandèmia, tingui igualment la seva compensació pactada.
  7. Sabent i tenint la certesa que l’any vinent no serà normal, on la crisis econòmica ens afectarà de ple, proposem que l’increment pressupostari s’ajusti al IPC, al manteniment dels pagaments sumptuaris, deixar per més endavant les inversions de futur, i afrontar només les que són indispensables, com la nova adjudicació de recollida i selecció d’escombraries. Sobre tot, perquè el contracte amb el “Rebelde” ha finalitzat, i perquè ens hem d’ajustar a la directiva europea sobre el tractament dels residus, així com per evitar alguna possible sanció.
  8. De moment no podem fer la proposta definitiva, si s’escau, sobre aplaçaments dels tributs municipals. Hem demanat reiteradament els fluxos econòmics de l’Ajuntament i encara estem esperant.
  9. Per acabar la nostra proposta sobre la quantitat que puguem utilitzar del romanent municipal, esperem saber la quantia que podem utilitzar. Amb què, i amb què no es pot utilitzar, i per últim, creiem que, sense dubte, una part del nou pressupost haurà d’estar dirigida a fer front a totes les contingències socials dels sectors més perjudicats, que seran els comerços, els autònoms i els treballadors sense cap cobertura social.
  10. Finalment, el nostre Grup resta a l’espera de la proposta pressupostària de l’Equip de Govern per poder fer la nostra, tenint en compte que és aquest qui té tota la informació i justificació del perquè proposen incrementar, deixar-ho com està o reduir partides.

Santa Coloma de Cervelló per la República (JxCat)

8 de desembre del 2020