1. En Joan Piqué i Andreu, membre de la nostra Candidatura, fou elegit Regidor per la llista de Convergència i Unió, (CiU) del 2015, i en el Govern Municipal de l’anterior mandat fou Tercer Tinent d’Alcalde i responsable de la Regidoria d’Esports.
 2. Una de les tasques que restaren pendents de l’anterior Govern Municipal i que comptava amb una gestió iniciada pel Regidor Joan Piqué a fi de precisar-ne els detalls, fou la de resoldre la demanda per part d’En César Cañas i Paredes, ciclista onze vegades campió del món en la modalitat del Biketrial, d’emplaçar adequadament al Baix llobregat l’escola ciclista que fins al moment es trobava a la fàbrica de bicicletes Monty de Sant Feliu de Llobregat, on s’originà aquesta especialitat esportiva i la qual ha de ser desmantellada en fer-se efectiu el seu tancament.
 3. La Candidatura, ja en el mateix programa de campanya electoral, es proposà intentar acabar la tasca iniciada. Així que, tot i no ser membres de l’actual Govern Municipal format per les dues altres formacions que constituïen l’anterior, juntament amb CiU; després de consultar l’Alcaldessa, Anna Martínez i Almoril, el Primer Tinent d’Alcalde, Jordi Bartolomé i Fernàndez, i la nova Regidora d’Esports i Salut, Jèssica Muñoz i Rodríguez, per saber-ne la seva posició, i un cop constatat que continuava l’anterior passivitat de llurs formacions (si bé es mostraven oberts a escoltar i estudiar una proposta concreta), decidírem intervenir com a part política activa.
 4. Inicialment ens plantegem aprofitar la inèrcia generada pel moviment veïnal del barri de Sant Roc, on hi ha la necessitat tant de posar en valor el Centre Cívic com d’aprofitar la disponibilitat d’àmplies superfícies de sòl públic, sense cap ús ni funció malgrat l’esforç econòmic que comportà la seva adquisició pel veïnat; i així consta com a punt 14 de la nostra Memòria Politica 2019 del Barri, corresponent al mes d’agost, on textualment es diu:

“A fi d’impulsar amb una proposta concreta la posta en valor el Centre Cívic de Sant Roc, cal revifar l’escola esportiva de BTrial. La Candidatura pot continuar portant la iniciativa si s’estudien, juntament amb l’interessat, les possibilitats del sòl públic annex al Centre Cívic. S’adjunta el plànol dels terrenys. L’ideal fóra que l’escola es fes càrrec de tenir obert el Centre Cívic i fes les inversions necessàries per augmentar l’aparcament segons les necessitats que generi, i d’establiment del circuit en l’espai més favorable i amb menor impacte ambiental de l’expressat terreny.”

 1. En l’Assemblea General del 15 de setembre de l’Associació de Veïns “Les Formigues” de Sant Roc, entre altres, s’adoptà el següent acord, tal com es detalla en el punt 18.e de la nostra 2ª Memòria Política 2019 del Barri de Sant Roc:

«Amb un vot en contra i el vot favorable de tots els altres veïns presents i amb la reserva de procedir a una nova votació a la vista del projecte concret que es presenti, s’aprovà que “a fi d’impulsar amb una proposta concreta la posta en valor el Centre Cívic de Sant Roc, la Candidatura Santa Coloma de Cervelló per la República (JxC), juntament amb el campió de Trial Bike, César Cañas, en principi interessat, formalitzi una proposta de l’emplaçament d’una escola de la seva especialitat ciclista en l’àrea verda de l’entorn del Centre.”»

 1. Posats en contacte amb En César Cañas en diverses ocasions, després d’una visita als terrenys de Sant Roc i d’un estudi de la situació, s’arriba a les següents conclusions rellevants:
  1. No aconseguim la més mínima implicació municipal en la tasca preparatòria de la proposta, de tal manera que fins i tot el tanteig planimètric el realitzem nosaltres. D’acord amb en César Cañas, assagem unes bases de projecte a la carena dels terrenys públics, que és la de menors pendents.
  2. La superfícies ofertes com a resultat del nostre tanteig són inferiors a les demanades per a la implantació de l’escola, la qual cosa voldrà dir que hi hauria un cost d’explanació apart del propi de la neteja i desbrossat. A la fi obtenim d’en César l’acceptació que, per augmentar la superfície, els treballs d’explanació podrien ser mínims ja que els canvis de cota poden, fins i tot, ser interessants per al circuit cicllista.
  3. No hi ha per part de l’escola cap interés ni compromís pel funcionament del Centre Cívic malgrat ser un punt important del nostre programa inicial. No desistim perquè pensem que, malgrat aquest desinterès, la presència dels alumnes i llurs famílies facilitarà qualsevol altra iniciativa concurrent.
  4. Malgrat que hi ha gestions força avançades amb l’Ajuntament d’El Papiol, hi ha interés en Santa Coloma de Cervelló, que és el poble natal d’un jove campió, en Daniel Cegarra, però el lloc preferit per ells seria la Font del Murri.
  5. El model guia de l’escola és el propi de la que regenta també el propi Cañas al BikePark “La Poma” de Premià de Dalt on, en una part important d’una àmplia superfície de prop de 3 Hes., guadeixen d’una gran autonomia i de les iniciatives municipals que signifiquen inversions anuals, tant de manteniment com de millora constant de les instal·lacions, que aprofiten també altres modalitats esportives afins que tenen un model d’explotació econòmic consolidat.
  6. Per evitar cap impacte ambiental s’hauria de fer una actuació de jardineria en els límits del pla de l’escola, però aquest no sembla cap inconvenient insalvable.
  7. Les aportacions de l’escola, a part de l’activitat ja existent i consolidada amb més d’una vintena d’alumnes, es limitarien solament a la implantació dels obstacles a salvar amb les bicicletes que són propis de la modalitat esportiva, i d’uns focus d’il·luminació per als quals s’hauria de fer una instal·lació elèctrica
  8. S’acorda, a mitjans d’octubre, elaborar una Memòria de la Proposta i discutir-la amb la Regidora, que està al corrent de la seva confecció. Per facilitar-ho es proposa un esquema de presentació a en César i se li ofereix l’ajuda que estigui al nostre abast.
  9. El programa plantejava presentar la proposta treballada amb el Govern Municipal als veïns, i així donar complliment a l’acord veïnal del mes de setembre.
 2. Després de comentar els punts més importants amb la Regidoria i altres membres del Govern Municipal, resulten fallits els intents de coordinar les accions amb en Cèsar Cañas, que té una agenda intensa amb la competició. Finalment, a principis de febrer ens comunica que està a punt d’inaugurar les noves instal·lacions a Corbera del Llobregat on, segons explica, sense cap més preàmbul l’Ajuntament està fent els treballs d’explanació, neteja i instal·lació elèctrica.
 3. Amb aquest propòsit fallit del nostre Programa resulta necessari fer un debat sobre els següents punts:
  1. Cóm hauríem d’actuar per activar el Govern Municipal en qüestions que nosaltres valorem com a importants per a la vila i que per a ells no tenen cap importància? Cert és que inclús teníem el recolzament inicial del barri de Sant Roc però, segurament perquè les entitats del barri han tingut problemes més importants, ha quedat el tema de l’escola en segon terme també per a ells. Hauria estat diferent si haguéssim impulsat el tema en un altra barriada?
  2. Vist el desenllaç, cal reconèixer que no vàrem saber calibrar bé la personalitat de l’atleta campió que, amb el seu carisma, ha preferit buscar una solució executiva i expeditiva abans que un camí més atzarós com el nostre, on molts hi intervenien i on nosaltres no teníem cap poder executiu. Però en temes com aquest, en una altra ocasió i si en tinguéssim l’oportunitat, hauríem de seguir el mètode resolutiu de Corbera o mantenir-nos en el nostre camí a la recerca d’amplis consens? Hem pecat d’excessiu formalisme? Hauríem d’haver forçat una reunió de l’interessat amb el Govern Municipal abans d’orientar-lo a presentar una proposta sòlida?
  3. Un aprenentatge que sí que cal extreure de tot plegat, és que no existeix en el nostre poble cap política esportiva i d’oci definida. Nosaltres tampoc en disposem, més enllà d’uns principis que ens orienten però que estan molt lluny de poder desembocar en unes propostes polítiques ben raonades i fonamentades.
  4. Finalment, aquest intent fallit ens situa davant del repte de posar realment al servei de la població els espais públics ja disponibles. Caldria fer una recerca d’oportunitats per aquest patrimoni públic infrautilitzat, i aquesta qüestió hauria de ser present en tots els nostres contactes amb entitats i associacions.
 4. Al propòsit d’activar el Centre Cívic del barri de Sant Roc s’hi suma ara el de la dinamització dels espais públics del barri, que ocupen una centralitat polièdrica amb les zones residencials, el golf, les explotacions agràries, la zona industrial i el bosc. La vocació per a promoure activitats de lleure i esportives sembla tant evident com la inexistència de cap moviment social en germinació que pugui trobar allà un impuls que ara no té.

Santa Coloma de Cervelló, 19 de febrer de 2020.