Se’ns dona informació detallada de la situació a les residències geriàtriques i, tot i que de forma no oficial se’ns donen dades sobre afectats, possibles afectats, lliures del virus i defuncions, també se’ns informa que s’està a l’espera de l’informe de Salut.cat per no distorsionar la informació i per fer-la pública quan arribi.

La informació, per tant, s’ajusta a la situació actual, que ha empitjorat respecte la setmana passada, però que està sota control en tot allò que té a veure amb el material de protecció i control de l’evolució del virus.

La porta per traslladar als lleus per fer millor el confinament continua oberta. La residència de la Colònia, de moment, té coberta la plantilla per atendre a tothom. No així a la residencia de Can Via, que demanen personal per atendre les baixes laborals sofertes.

S’ha fet petició expressa a la Conselleria de Salut per una millor intervenció i més directa a les residències. Se’ns confirma que la Generalitat ja ha fet distribució de tests i que ja s’estan fent, tot i que se’n reclamen més.

De moment la desinfecció a les residències la fan empreses que la Generalitat ha determinat.

Malgrat que tot el personal de l’Ajuntament està confinat, se’ns comunica que els treballs administratius i d’informació s’estan realitzant força bé via telemàtica o telefònica.

A partir de la setmana vinent s’activa la brigada d’obres municipal per realitzar treballs interns, equipats am els EPIS corresponents i de forma individual.

Pel que fa a la seguretat, s’han incrementat  les mesures de control a vehicles i vianants. La informació que se’ns dona és que les incidències no tenen un increment respecte a les dades anteriors.

Respecte dels temes socials, se’ns comunica que tot es manté als nivells de la setmana passada.

L’Alcaldessa proposa, pel més vinent, fer la Junta de Portaveus i Ple formal, tot i que haurà de ser via telemàtica. Es mirarà si el Ple es pot fer via “streaming”.

S.C.C x la República “proposa que, després d’un cert relaxament confirmat a resultes de les decisions del Govern espanyol per la tornada a la feina, es faci una campanya de conscienciació permanent de que la pandèmia encara és mortal, per tal de que la població no es relaxi, i que les mesures personals de protecció es compleixin al màxim”.

Santa Coloma de Cervelló

17 d’abril de 2020