Informació bàsica prèvia.

 Situació Actual.

 Si hi ha un acord unànime entre els veïns de Santa Coloma de Cervelló i de la Colònia Güell, segur que fa referència a la valoració molt positiva de l’entorn de la nostra vila i dels nostres barris.

Quan ens parlen de nous plans, és lògic reaccionar amb preocupació i contrarietat: ens està força bé com ho tenim ara.

Però una cosa és el que gaudim avui, i una de diferent són els drets reconeguts a fer determinats creixements urbanístics.

En el plànol adjunt, en color rogenc copsem l’impacte del pla pendent de realització a l’entorn de la Colònia Güell, que significaria un nou barri, notablement extens i molt deslligat dels àmbits actuals de residència, en un espai natural ampli provinent de la finca Güell que fa més de trenta anys adquirí la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català del Sòl (INCASOL).

Es vol canviar aquesta situació legal i crear-ne, amb la participació de tothom, una de nova. Cal, doncs, un nou planejament perquè, en cas contrari, prevaldria el que és vigent i no correspon en absolut a les necessitats actuals de la població..

Hi haurà qui dirà que tot això és un tema tècnic i que ja ens ho explicaran. I no: els tècnics faran la seva feina, però ens correspon a tots en qualitat de veïns cívicament responsables vetllar perquè els tècnics treballin en favor del nostre poble i dels nostres veïns i, per tant, hem d’estar disposats a participar en els debats ciutadans sobre el projecte. I, arribat el cas, a votar una o altra proposta.

Hi haurà també qui defensarà una postura contrària a modificar el pla, però llavors voldrà dir que s’està d’acord amb el que avui és vigent. És un error evident oposar-se a la modificació per temor a que el resultat sigui pitjor. Si hi ha el compromís de modificar el pla actual és per millorar-lo amb la participació dels colomins.

 Què és el Pla Director Urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell?

 

Existeix un Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell en el que hi participen, a més de la Generalitat i l’INCASOL, els Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i el de Sant Boi de Llobregat, perquè part de l’àmbit del nou planejament que encara està per definir i concretar és terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

El Consorci, al nostre entendre encertadament, va acordar modificar el planejament vigent i va optar per un Pla Director Urbanístic que permet fer estudis i propostes amb molt pocs condicionants; el seu tràmit depèn administrativament i directament de la Generalitat, si bé s’haurà d’harmonitzar amb el que actualment també està redactant l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Consorci ja ha celebrat el corresponent concurs per contractar un equip pluridisciplinari d’especialistes en urbanisme, i ha signat el contracte amb el guanyador, que és un potent grup de professionals europeus. Amb encert, no s’ha buscat l’oferta més econòmica sinó la més solvent. No ens ha d’estranyar que es presentessin al concurs equips europeus, perquè la reordenació de l’entorn de la Colònia Güell és un repte urbanístic gairebé únic per la singularitat de la Colònia. Els colomins n’hem de ser igualment conscients.

Amb el mateix criteri, s’està pendent d’adjudicar la gestió del procés participatiu dels veïns, i tenim l’esperança que ens facilitaran, de forma assumible i comprensible, una informació tècnica i la celebració de debats i presa de decisions.

L’equip redactor d’especialistes està avançant en el reconeixement del terreny i les seves circumstàncies, per oferir-nos un diagnòstic i unes possibles alternatives.

El Pla Director serà, doncs, el resultat d’aquest treball conjunt de les institucions,

dels veïns i dels tècnics. Tots hi som cridats.

 

Qüestions plantejades a la reunió.

 

Antecedents.

 

Ja fa una mica més d’un any, a petició de diferents grups municipals, entre els quals el nostre, la Gerència del Consorci presentà el seu programa de treball a totes les forces polítiques de Santa Coloma de Cervelló. I posteriorment, a la pàgina web, es va informar del calendari d’actuacions que estava previst.

El fet que de forma explícita el Gerent, en aquella ocasió, es comprometés a estudiar el problema del planejament vigent sense cap condicionant i de la forma més àmplia, participativa i transparent, ens va semblar molt bé, especialment perquè era també la promesa que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, l’Honorable Senyor Damià Calvet i Valera, havia fet al poble en el curs de la campanya electoral del 2019.

Però, entre la pandèmia que ha incidit deixant sense validesa el calendari previst, la jubilació del Gerent anterior i el nomenament per concurs d’un nou Gerent, ens va semblar imprescindible reprendre la relació anterior i confirmar que no hi havia canvis de perspectiva ni de propòsit, com així ha resultat.

Primeres qüestions plantejades per la nostra part.

 

La inseguretat jurídica habitual en tots els temes d’urbanisme, i l’evident hostilitat de la judicatura per les nostres institucions i la gent catalana sense distinció, ens ha fet interpel·lar al nou Gerent, senyor Xavier Isart i Rueda, i al seu equip jurídic, sobre les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que últimament han deixat en entredit la figura dels Plans Directors Urbanístics. Se’ns ha informat que hi ha una manca de coherència entre distintes normes de la Generalitat i està previst que, així que comenci la nova legislatura en el Parlament, s’abordi la correcció de la situació, apart de que és voluntat del Consorci mantenir una relació continuada amb els òrgans de l’Àrea Metropolitana sobre el desplegament dels treballs i del procés participatiu, per evitar contradiccions i discrepàncies entre les institucions.

Els hem fet avinent que, en la nostra opinió, la complexitat del territori de la Colònia Güell, amb el seu entorn -tant fluvial com dins de l’ extensa àrea boscosa del Garraf i l’Ordal- i l’obligada cura especial de l’actuació que afecta un patrimoni universal únic, tal vegada és obligat un Pla Director Territorial específic que, per la seva naturalesa, permet una visió més profunda i àmplia de les possibles solucions als múltiples problemes existents, apart de sortejar també les mancances de coherència normativa indicades. N’han pres nota, si bé s’han reafirmat els representants del Consorci, tant la jurista que n’és secretària i una tècnica paisatgista, a més del Gerent, en la posició que, als efectes de la profunditat de l’estudi no hi hauria, al seu entendre, diferències substancials.

 

Ens hem interessat per la justificació tècnica del recent acord del Consorci que dona satisfacció a una sol·licitud dels empresaris locals -que després de decennis de paràlisi municipal, compten amb el nostre recolzament-, pel qual es disposa l’abordatge amb la major urgència de l’endreça del Recinte Industrial com a peça separada de l’àmbit del Pla Director. Hem coincidit a valorar que, molt probablement, algunes de les prescripcions del Pla Especial del Recinte Industrial el fan inviable econòmicament, i ha quedat en l’aire la qüestió de si no serà imprescindible, per fer una modificació que el faci viable, el desenvolupament del planejament d’àmbit superior, és a dir el Pla Director. En base a aquesta possibilitat hem coincidit en que, malgrat els acords polítics ben intencionats, cal no retardar el procés d’elaboració del planejament d’àmbit més general.

Hem apuntat el nostre interès per abordar una ordenació de la Torre Salvana i de l’illa de naus del Carrer indústria adequades a la que resulti del PDU, i hem coincidit a considerar que encara no n’és el moment.

Dubtes sobre la suficiència de l’Agenda Urbana de Catalunya.

 

A continuació, en relació a la singularitat del territori a reordenar, centrat en un petit conjunt territorial històric, tant estrictament urbà com forestal i agrari avui en part degenerat però encara ben emblemàtic per als més actuals objectius de sostenibilitat, existent pot ser més per la confluència de l’atzar i la necessitat que per un propòsit inicial totalment definit, i que per això considerem “gaudinista” (perquè és en aquesta atmosfera cultural en la que es generà), hem exposat els nostres dubtes relatius a que l’Agenda Urbana de Catalunya sigui suficient marc programàtic de la seva reordenació, perquè aquest document no contempla explícitament els eixos cultural i històric.

A la pàgina web del Consorci de l’Entorn s’informa que el Pla Director es desenvoluparà en el marc de l’esmentat programa de l’Agenda Urbana de Catalunya, sense cap altra consideració. L’esmentada Agenda és l’aplicació a casa nostra de l’Agenda Urbana Europea i el desenvolupament dels compromisos de la Declaració de Quito, resultat de la Conferència Hàbitat III de les NNUU d’octubre de 2016.

Nosaltres, igualment hem comentat breument la nostra posició, que posa l’accent en la importància estimulant culturalment del model territorial de la Colònia Güell, no solament a escala nacional sinó internacional, així com la nostra esperança i propòsit en que el procés participatiu del Pla Director sigui un pas definitiu per als nostres conveïns, d’un general coneixement, reconeixement i estima del llegat històric que hem rebut de forma molt especial perquè és el nostre paisatge quotidià. Esperem obtenir un projecte de progrés pel futur de la nostra vila des de les bases sòlides d’un passat exemplar.

 

El Gerent del Consorci ha aclarit que a l’equip redactor del Pla Director recentment contractat hi ha un excel·lent especialista en aquesta matèria i que per tant, en la diagnosi ja en elaboració, aquesta àmplia qüestió cultural i històrica tindrà la importància que es mereix.

Així mateix, s’ha mostrat favorable a potenciar, en el procés participatiu del Pla Director, la vessant cultural assenyalada.

La reordenació i el marc de propòsits generals de les NNUU i de la UE.

 

En el tram final del canvi d’impressions de la reunió, hem coincidit tots els assistents en considerar que un dels elements que assenyalaran l’èxit de la reordenació serà que algunes de les seves determinacions principals, pel seu compromís explícit amb els propòsits generals de les NNUU i de la UE, puguin aspirar clarament a obtenir el reconeixement i l’impuls europeu i, per tant, obtinguin finançament de la UE dins d’algun dels diferents i amplis programes de rellançament i millora ja en curs.

El Gerent ha posat èmfasi en que els criteris de sostenibilitat han estat importants des del primer moment del plantejament de la modificació del planejament per part del Consorci, i ens ha informat que en les sessions de treball amb els redactors també vetllen i vetllaran aquesta qüestió del finançament europeu, si bé en aquest moment és encara prematur estudiar-ne a fons les distintes possibilitats.

Desitgem que entrevistes cordials, i esperem que productives, com la ressenyada tinguin continuïtat.

 

Santa Coloma, 30 de gener del 2021